<<[Lab 002] The Art of Wave

Roman Bromboszcz, br0mb0x, Labela 2007

A dominant aspect of this material is making usefull asserted series, mainly on the base of automata and montage software. With the spirit of S. P. K. manifesto from "Information Overload Unit" album a wanted object of research is a scope between 15-3000Hz. Past efforts to reach interesting compositional solutions with computer generated sinusoids taken me into clamour and shoal. Although at the moment of discovering a proper interval (for lower frequencies 1Hz, for higher frequencies 100-3000Hz: 100Hz) the situation has changed. I obtained not only an interesting treatment but also an ability of melody creating. All songs included on disc have not their order and should be listen at random.

Another aspect of the album is a research into a field of synesthesia comprehend in certain way. Observing oscilloscope images of generated sounds or projecting them to canvases during "live concerts" we face with two sensual spheres. Analising images we can impact to give them certain shape. The one is anvil wave
( rys . 1 ) If we follow groups of frequencies from the pointed range we may notice a vividness which does not exist in orchestral, symphonical, rock music generally. In hearing we can hardly estimate it negatively, nonetheless transcoded image of electronic (synthetic) music seamed to be rather much more permissive and attractive. We should wish ourselves contacts with visual sounds in holographic oscyloscope.

Dominującym aspektem tego wydawnictwa jest wykorzystanie ustalonych wcześniej serii, głównie w oparciu o automat perkusyjny i program studyjny do montażu. Zgodnie z duchem manifestu S. P. K. "Information Overload Unit" poszukiwanym przedmiotem staje się głównie przedział 15-3000Hz. Dotychczasowe wysiłki, by znaleźć interesujące rozwiązania kompozycyjne przy użyciu generowanych sinusoid prowadziły mnie w stronę zgiełku i mielizn różnego rodzaju. Jednak w momencie odnalezienia właściwego interwału (dla najniższych częstotliwości 1Hz; dla przedziału 100-3000Hz 100Hz) sytuacja odwróciła się. Nie tylko uzyskałem ciekawe faktury ale też i możliwość tworzenia melodii. Zawarte na krążku utwory nie mają ustalonej kolejności i powinny być odsłuchiwane losowo.

Innym z aspektów są poszukiwania w obrębie synestezji, rozumianej w pewien sposób. Przyglądając się obrazom oscyloskopowym generowanych dźwięków lub projektując je na płaszczyzny w trakcie wykonywania "live concerts" mamy do czynienia z zespoleniem dwóch sfer zmysłowych. Analizując obrazy możemy wpływać na to jakie przybiorą kształty. Jednym z rozpoznanych jest "fala kowadłowa"
( rys . 1 ) Jeśli śledzić będziemy grupy częstotliwości z zakresu jaki wskazałem dostrzec możemy plastyczność muzyki, której nie ma - zazwyczaj - muzyka orkiestrowa, symfoniczna i rock'owa. W sferze słuchu trudno oceniać to jako wadę, jednak transkodowany obraz muzyki elektronicznej (syntetycznej) okazuje się znacznie bardziej uległy i atrakcyjny. Należałoby sobie życzyć kontaktów z obrazodzwiękami w oscyloskopie holograficznym.


ściąganie / download:

01.fale fabryk 33:36
02.lar.of.borgs 13:29
03.n-entropia 16:29
04.narzecza.telepatów 11:50
05.po 4:30

*cały al.bum


odtwarzanie / playing:

skład / people:
Roman Bromboszcz / br0mb0x - pc

linki / links:
\bromboxy/<<